Historiek

In september 1964 werd, onder impuls van het toenmalige gemeentebestuur, gestart met zestien leerlingen in het eerste jaar Gemeentelijk Secundair Onderwijs Dilsen. Destijds één klas meisjes, oude humaniora in de richting moderne. Zuster Costa, de eerste directrice, en enkele jonge leerkrachten waren 50 jaar geleden de pioniers van onze huidige SHD. Een lokaal van de lagere school was hun eerste stek. 

Met de leerplannen van het katholiek onderwijs werd er een stevige basis gelegd voor deze meisjes die drie jaar later afstudeerden aan de lagere cyclus. Dit bleek al snel een goede voorbereiding, om in een andere school, de hogere cyclus te kunnen aanvatten. In september 1969 deden de eerste jongens hun intrede en werd de heer Karel Vanbergen directeur. Een jaar later werd de richting wetenschappelijke B als eerste van de hogere cyclus georganiseerd en twee jaar later werden ook de richtingen wetenschappelijke A en economische opgestart.

Met haar tiende verjaardag in 1974 startte de toenmalige Gemeentelijke Humaniora Dilsen met 403 leerlingen. Datzelfde jaar begon het gemeentebestuur met de bouw van een nieuwe school om einde 1977 de eerste klassen te openen in de eigen gebouwen. Na 7 jaar voorbereiding werd er in 1981 gestart met het Type I, het VSO en dit binnen een netoverstijgende scholengemeenschap met Sint-Anna Rotem, Maria Koningin Lanklaar, PTS en Sint-Barbara Eisden. Ook Latijn werd vanaf dan aan onze school aangeboden. Door een fusie van Sint-Anna en Maria Koningin en door opname van Sint-Barbara in Maria Opdracht kon de scholengemeenschap slechts enkele jaren stand houden. 

Bij de start van het schooljaar 1988-1989 werd de directie uitgebreid met de heer Laurent Delbroek. In 1989, bij de start van de eenheidsstructuur, werd de eerste keer de kaap van vijfhonderd leerlingen overschreden. 

De goede resultaten in het hoger onderwijs zorgden ervoor dat steeds meer jongeren uit het Maasland en de Kempen hun weg vonden naar de SHD. Uiteraard groeide ook het personeelsbestand aan. In datzelfde jaar werd dan ook op de C-vleugel een verdieping bijgebouwd om aan de permanente lokalennood het hoofd te kunnen bieden.

In de jaren negentig werd naast een gevarieerd ASO-aanbod en de richting Handel ook Boekhouden - informatica opgestart. In september 1996 werden er voor het eerst méér dan achthonderd leerlingen geteld. 

Directeur Vanbergen ging met welverdiend pensioen en de heer Noël Penders vervoegde het directieteam, om 3 jaar later, directeur te worden van de Provinciale Avondleergangen. 

 

De heer Ivo Aerts werd adjunct-directeur en in september 1999 telde de SHD reeds negenhonderd leerlingen.

Prefabs waren toen opnieuw de snelste oplossing om al dit jonge geweld te huisvesten. Het was tevens de periode dat de derde graad stevig werd uitgebouwd. 

Bij het begin van het schooljaar 2005-2006 besliste het stadsbestuur als inrichtende macht om toe te treden tot de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs van Limburg waartoe alle Limburgse stedelijke en provinciale scholen behoren. De leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, waar ons pedagogisch project werd op gestoeld, bleven behouden en vormen naast de vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen nog steeds een belangrijke basis voor ons huidig onderwijs aan de SHD. 

Door de gestage groei van het leerlingenaantal en om te voldoen aan de noden van modern onderwijs werd in 2006 een vierde vleugel met meerdere lokalen, een polyvalente ruimte en sanitair gebouwd. 

Door de start van diverse projecten zoals Erasmus+, CLIL, eTwinning, Kagan, Socrates … bewijst de SHD dat er een professioneel en enthousiast team dagelijks motiverend werkt aan de kundige opleiding van heel wat jongeren binnen een modern en dynamisch opvoedingsproject. Met de introductie van Wetenschappen - sport in 2011 kunnen ook jongeren hun sportieve talenten verder ontwikkelen aan onze SHD. 

Om aan alle verwachtingen van modern onderwijs te kunnen voldoen werd er i.f.v. het schooljaar 2013-2014 een maximumcapaciteit voor eerstejaarsleerlingen vastgelegd op 250. Deze werd reeds op 1 juli 2013 bereikt. Desondanks startte september 2013 een eerste keer met méér dan 1000 leerlingen! 

Sinds september 2021 wordt de SHD geleid door Dhr. Ivo Aerts en Mevr. Julie Focquet. Dit directieteam staat dagelijks met een ploeg van 120 personeelsleden klaar om jongeren voor te bereiden op alle vormen van hoger onderwijs en te begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Samen met diverse externe partners en het schoolbestuur is de SHD uitgegroeid tot een moderne onderwijsinstelling die in vijftig jaar is geëvolueerd tot een school waar leerlingen zéér goede resultaten halen. 

De Stedelijke Humaniora Dilsen, de SHD, heeft de stad Dilsen-Stokkem zéker mee op de kaart gezet!