ILB

INTERNE LEERLINGENBEGELEIDING (ILB)

Elk kind of jongere is meer dan een leerling. Hij leeft en leert ook in andere contexten: het gezin, vrienden, de jeugdbeweging, sportvereniging, ( sociale) media, maatschappelijke ontwikkelingen,...
Zijn ervaringen brengt hij mee naar school. Onderwijs op school betekent dan ook meer dan lesgeven, onderwijs is ook begeleiding.

We trachten om als school aan alle leerlingen optimale kansen te bieden.

Onze school volgt voor de uitbouw van haar zorgbeleid het zorgcontinuüm. Het bestaat uit 4 fasen: brede basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg en overstap naar school op maat.


(Bron afbeelding: www.kenniscentrumpotential.be)

Concreet betekent dit dat we ons niet beperken tot individuele leerlingen die problemen hebben. We gaan uit van een zo breed mogelijke zorg voor alle leerlingen.

Onze leerlingenbegeleiding start in de klas. De vakleerkracht en of klastitularis staan op de eerste lijn. Zij zijn de spil van de leerlingenbegeleiding. Zij staan het dichtst bij de leerling.  Zij zorgen voor een krachtige leeromgeving die de ontwikkeling van alle leerlingen stimuleert. Zij besteden ook aandacht aan het welbevinden van de leerlingen. Leerlingen moeten zich immers ook goed voelen om optimaal te functioneren. De vakleerkracht en/of klastitularis kan hierbij rekenen op advies van de interne leerlingenbegeleiding.

Soms volstaat een brede basiszorg niet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In deze volgende fase schakelen we de interne leerlingenbegeleiding (ILB) in om deze leerlingen de nodige ontwikkelingskansen en –stimulansen te bieden. Het is bij voorkeur de klasleerkracht die deze zorg binnen de normale klascontext realiseert met ondersteuning door de interne leerlingbegeleider(s). Leerlingen en hun ouders worden als ervaringsdeskundigen bij de verhoogde zorg betrokken.

In het geval dat ook de verhoogde zorg niet meer voldoet en de begeleiding van de leerling in de schoolse situatie dreigt vast te lopen, de inspanningen van de school, ouders en leerling onvoldoende resultaat opleveren, zal in overleg met alle betrokken partijen de expertise worden ingeroepen van het CLB-team. Dit betekent de start van een handelingsgericht diagnostisch traject (HGD). Concreet wordt informatie over de leerling en zijn omgeving verzameld, worden de problemen geanalyseerd en worden er op het einde van het traject concrete adviezen geformuleerd. Het CLB neemt de regie op zich voor het verloop van het diagnostisch traject. Tijdens dit proces wordt samengewerkt met de school, de ouders en de leerling. Op basis van het advies dat geformuleerd wordt, zullen verdere stappen worden gezet. Er kan overgegaan worden tot de opmaak van een gemotiveerd verslag als de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan volgen mits ondersteuning door een ondersteuningsnetwerk. Onze school werkt samen met het OONW-Limburg, regio Dilsen-Stokkem.

Als het zorgaanbod van de school nog steeds onvoldoende afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de leerling, of wanneer de school onvoldoende draagvlak heeft om adequaat in te gaan op de zorgvraag, kan een overstap naar een school op maat met een meer specifiek aanbod, een zinvol alternatief zijn. Ook bij deze stap ligt de regie in handen van het CLB.

Om de leerlingen op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school samen in een cel leerlingenbegeleiding. Wekelijks bespreken zij de moeilijke situatie waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken ze samen met een medewerker van het CLB naar gepaste oplossingen. Ook de directie, graad- en zorgcoördinator zijn op dit overleg aanwezig.
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd samen mét de leerling . Er worden geen beslissingen genomen over het hoofd of achter de rug van de leerling. Het is mogelijk dat we de leerling aanraden om zijn/haar ouders te informeren, dat bespreken we dan samen met hem/haar. We proberen steeds te doen wat voor de leerling het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.

Onze leerlingenbegeleiding legt de focus op:

· het leerling zijn: leerproblemen opvangen, leerlingen zelfstandig taken leren aanpakken (leren leren), aandacht voor kiezen en schoolloopbaanbegeleiding (leren kiezen).

· het jongere zijn: persoonlijke en socio-emotionele problemen (leren leven), hulp in crisismomenten.

Aanmeldingen bij de interne leerlingenbegeleiding kunnen gebeuren door leerlingen zelf, de ouders, de klasleraar, de secretariaatsmedewerkers of de directie.

Wie zijn onze leerlingenbegeleiders?

*Eerste graad: Dorine Achten & Kristel Eerlings (te bereiken via smartschool)

*Tweede graad: Bart Moors (te bereiken via smartschool)

*Derde graad: Katrien De Roeck (te bereiken via smartschool)

*Zorgcoördinator: Wilfried Croux (te bereiken via smartschool) of via wilfried.croux@sh-dilsen.be 

 

CLB

Elke school werkt samen met een CLB, een centrum voor leerlingenbegeleiding. Ouders, leerlingen en de school krijgen er informatie, hulp en begeleiding. Onze school werkt samen met het Provinciaal Centrum voor LeerlingenBegeleiding (PCLB). 

Het Provinciaal CLB is gelegen in de Willekensmolenstraat 140 in Hasselt maar de CLB-medewerkers zijn ook regelmatig op school aanwezig voor afspraken.

Het PCLB begeleidt leerlingen op 4 domeinen:

  • Leren en studeren: Voor problemen met lezen, schrijven en leren zoeken we samen met de leerling, de ouders en de leerkracht naar gepaste ondersteuning. Waar nodig doen we bijlomende onderzoeken of verwijzen we door naar meer gespecialiseerde diensten.
  • School- en studiekeuzes: PCLB-medewerkers geven informatie en advies bij belangrijke keuzemomenten. Ouders, leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen met het PCLB voor persoonlijk overleg. Bij spijbelen is het PCLB-team verplicht om begeleiding te starten. De school schakelt dan het PCLB in. We sporen samen met de ouders, de leerling de redenen van het spijbelgedrag op en bieden een oplossing aan.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: Ook als je je niet goed voelt, kun je bij ons terecht. Soms is ondersteuning door de school en/of CLB voldoende. Is er meer of andere hulp nodig, dan schakelt het PCLB specialisten in.
  • Preventieve gezondheidszorg: Voor alle kinderen zijn er verplichte medische onderzoeken. Bij het uitbreken van besmettelijke ziekten geeft de CLB-arts aan de school en ouders advies over hoe verspreiding te voorkomen. Leerlingen krijgen bij ons ook de nodige vaccinaties.

Het PCLB werkt vraaggestuurd, op vraag van leerlingen en ouders. Ook de school heeft op regelmatige basis overleg met een CLB-medewerker om zorgen en vragen rond leerlingen, klassen, … te bespreken. Meer informatie over hun werking vindt u op hun website www.pclb.be.

Het PCLB werkt steeds gratis en met jouw toestemming.

Kom je met hen in contact, dan respecteren zij jouw rechten. Voor uitgebreidere info hieromtrent surf je naar www.rechtspositie.be

U kan de medewerkers van het PCLB bereiken langs volgende kanalen:

 De CLB-medewerkers hebben wekelijks een multidisciplinair overleg waar uw vraag zal  besproken worden. Na dit overleg zal een CLB-medewerker van het team u contacteren om concrete afspraken te maken.

Indien u een vraag heeft rond het medisch dossier van uw kind neemt u best even telefonisch contact op met het centrum in Hasselt.

Je kunt ook chatten met het CLB: www.clbchat.be