Identiteit

Visie

De SHD wil jongeren uit Maasland en Kempen zo goed mogelijk voorbereiden op een vorm van hoger onderwijs. “Humaniora”, humaan indachtig: we willen onze jongeren vormen tot “méér mens” en / of “beter mens”. Naast de kennis die we aanreiken willen we ook inzetten op empathisch vermogen, een kritische geest en ruimer maatschappelijk en gezond leren denken, onze leerlingen laten opgroeien in een mondiale wereld met extra aandacht voor de andere taal en cultuur in openheid en verdraagzaamheid.

Pedagogisch project

De Stedelijke Humaniora probeert een eigentijdse formulering van haar identiteit op verschillende wijzen binnen het vormings- en opvoedingsproject waar te maken. Onze school heeft tot doel jongeren te begeleiden bij hun geestelijke, intellectuele en sociale groei naar volwassenheid. De algemene doelstellingen worden vertaald in het pedagogisch project: een tienpuntenplan als synthese.

 • Openheid: De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse, geaardheid of nationaliteit. 
 • Verscheidenheid: De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen, die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Zij ziet dit als een verrijking voor de gehele schoolbevolking. 
 • Democratisch: De school is het product van de fundamentele democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan. 
 • Socialisatie: De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deel nemen aan een democratische en pluralistische samenleving. 
 • Emancipatie: De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden, overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken. 
 • Totale persoon: De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming. 
 • Gelijke kansen: De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.
 • Medemens: De school voedt op tot respect voor de eigenheid van ieder mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Iedereen heeft het recht op een gezonde leefomgeving.
 • Europees: De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europees burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.
 • Mensenrechten: De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind, neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.

Concretisering

 • Leerplandoelstellingen: De leerkrachten zorgen ervoor dat de leerplandoelstellingen en de eindtermen bereikt worden om de leerlingen op het hoger onderwijs voor te bereiden. Hierbij wordt maximale ondersteuning geboden via diverse werkvormen en didactische hulpmiddelen. Van een geleid leerproces coachen we leerlingen naar meer zelfstandig werk. Rekenend op een sterk doorzettingsvermogen prikkelen we leerlingen voor bestaande en nieuwe initiatieven en gaan vernieuwen binnen ICT niet uit de weg. 
 • Olympiades: De leerlingen motiveren om deel te nemen aan diversie olympiades (wetenschappen, wiskunde, geologie, frans ...) om vrijblijvend bijkomende ervaring op te doen bij het oplossen van wetenschappelijke en andere (meerkeuze)vragen, ook met het oogmerk om succesvoller te kunnen deelnemen aan o.a. toegangsproeven voor studierichtingen aan een hoger school of universiteit (geneeskunde).  
 • Kritisch denken: Met een kritische geest denken en handelen. Dit doorheen alle vakken maar met extra aandacht binnen de Socrates-uren, wetenschapsfilosofie en de lessen levensbeschouwing. Ook de projectdag over de graden heen biedt hieraan een meerwaarde. 
 • Begeleiding: Aandacht, begrip en begeleiding voor de individuele leerling. Lessen, toetsen, examens worden afgesteld op ziekte, moeilijke thuissituaties of problemen van andere aard. 
 • Mondiale wereld: Onze leerlingen laten opgroeien in een mondiale wereld met vooral extra aandacht voor (vreemde) taal: eTwinning, CLIL, Erasmus+, …
 • Kunst en creativiteit: We streven naar een algemene vorming door vakken als techniek, PO, esthetica aan te bieden. We scheppen voor eigen ontplooiing op het het gebied van kunst en creativiteit.
 • Cultuur met grote C: meerdaagse excursies naar Parijs en Italië, het filmproject en de theaterbezoeken.
 • Excursies: Tijdens excursies, buitenschoolse activiteiten, sportmanifestaties, … waarden nastreven als correctheid, beleefdheid, inzet, breeddenkendheid en verdraagzaamheid. 
 • Leerstoornissen: Extra aandacht voor leerlingen met leerstoornissen waarbij begeleidingsplannen op maat worden opgesteld, al dan niet ondersteund door het ondersteuningsnetwerk.
 • Welbevinden: We dragen het algemeen welbevinden van onze leerlingen hoog in het vaandel. Via onthaaldagen, klas- en schoolactiviteiten (uitstappen, Minirock, Sportmarathon, …) werken we hieraan.