Tweede graad

In het derde jaar zal je voor het eerst een studierichting kiezen. Onze school biedt acht richtingen aan binnen de doorstroomfinaliteit (DO) en 1 richting binnen de dubbele finaliteit (D/A) waarin je de basis legt voor je studies in de derde graad en voor het hoger onderwijs aan hogeschool of universiteit. We gaan voor goed opgeleide leerlingen met hoge slaagkansen in het hoger onderwijs.
Onze school biedt in de 2de graad vooral richtingen van de finaliteit doorstroom aan. Hierin kan je kiezen tussen zes domeinoverschrijdende (DOMO) studierichtingen met daarnaast ook één domeingebonden (DOMG) studierichting. Met Bedrijf en Organisatie bieden we ook een richting uit de ‘dubbele finaliteit’ (D/A) aan.

Domeinoverschrijdende studierichtingen (aangeduid met DOMO) zijn sterk abstract theoretische opleidingen. Domeingebonden studierichtingen (aangeduid met DOMG) zijn minder abstract theoretische richtingen. Richtingen in de dubbele finaliteit (aangeduid met D/A) zijn theoretisch praktische studierichtingen. In alle studierichtingen zal je gedurende je hele schoolloopbaan volop uitgedaagd worden. Bovendien krijg je een prima voorbereiding om te kunnen doorstromen naar een brede waaier aan opleidingen in de 3de graad en aan de universiteit of hogeschool.

 

Wij bieden volgende studierichtingen aan:

 

Latijn Wiskunde 5u*
(DO/DOMO)
Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Latijn Wiskunde 4u
(DO/DOMO)
Zie beschrijving hierboven. Het pakket wiskunde is echter minder uitgebreid.

Humane wetenschappen
(DO/DOMO)
Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Moderne talen
(DO/DOMO)
Moderne talen is een sterk theoretische richting in de doorstroomfinaliteit die een brede algemene vorming combineert met een uitgebreid pakket talen nl. Engels, Frans, Nederlands en Duits. De leerlingen worden uitgedaagd op het vlak van communicatiewetenschappen en binnen het domein moderne talen.

Natuurwetenschappen*
(DO/DOMO)
Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Sportwetenschappen
(DO/DOMO)
Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Daarnaast legt ze de focus op het streven naar motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau in verschillende sportdomeinen. De relatie tussen wetenschappen en sport staat centraal.

Economische wetenschappen*
(DO/DOMO)
Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Bedrijfswetenschappen 
(DO/DOMG)
Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om leerlingen vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Bedrijf en organisatie
(D/A)
Bedrijf en organisatie is een theoretisch praktische studierichting in de dubbele finaliteit die inzichten biedt in de algemene economie en bedrjfswetenschappen. Daarnaast ontwikkelen de leerlingen competenties om boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten te ondersteunen.

* Optie CLIL: Engels